Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

– Opdrachtgever: de wederpartij van Colourmove.

– Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

– Schriftelijk: met schriftelijk wordt per e-mail of per post bedoeld.

Artikel 1.2 Privacy

Colourmove bewaart (toekomstige) klantgegevens. Deze gegevens zijn privacygevoelig. Per 25 mei 2018 is de nieuwe wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. Met ingang van die datum hoort elk bedrijf zich aan bepaalde privacyregels te houden.
Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) geldt dan niet meer.
Van iedere (toekomstige) klant die met ons in contact is (geweest) bewaren we een aantal gegevens: (Bedrijfs)Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres(sen), deze gegevens worden veilig (digitaal) bewaard om te kunnen factureren en/of contact op te nemen in de vorm van offertes, nieuwsbrieven (mits aangemeld) en andere (reclame-) uitingen/promotie.

Colourmove is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en zal al uw persoonlijke gegevens dan ook vertrouwelijk behandelen. Er zullen geen gegevens gedeeld of uitgewisseld worden met derden- ook niet met naaste familie-, tenzij een wettelijke plicht dit noodzaakt.
U heeft het recht om de gegevens die zijn vastgelegd in te zien.
Indien u van mening bent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u verzoeken deze te wijzigen of te laten verwijderen.